Veelgestelde vragen

Wij krijgen regelmatig vragen binnen op onze kantoren in Eindhoven en Nuenen. Op deze pagina hebben wij een aantal veel gestelde vragen op een rijtje gezet. Mis je een vraag of wil je graag meer weten? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

Vanwege uiteenlopende belangen moeten er rechtsgeldige afspraken gemaakt worden. Een notaris is nodig als je zaken officieel moet of wil vastleggen. Bij het opstellen van een notariële akte houdt de notaris rekening met alle betrokken partijen. De notaris doet dit vanuit een onafhankelijke blik. 

Meer informatie

Steeds vaker krijgen wij de vraag wat het protocolnummer van Marks Wachters notarissen is. Deze vraag komt steeds naar voren omdat het protocolnummer nodig is bij het doen van de aangifte erfbelasting. Je dient hier namelijk het protocolnummer van de notaris door te geven, waarbij het testament van de overledene is gepasseerd.

Meer informatie

Een kandidaat-notaris is een jurist(e) die in de studierichting notarieel recht aan de universiteit is afgestudeerd. Een kandidaat-notaris kan je uitstekend adviseren op het gebied van verschillende rechtsgebieden en kan besprekingen met je voeren. Een kandidaat-notaris is niet bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid notariële akten te ondertekenen, in tegenstelling tot de notaris.

Meer informatie

Een toegevoegd notaris is in dienst bij een notariskantoor, met de notaris als leidinggevende en heeft, net als de notaris, ook tekenbevoegdheid. Dit is het grote verschil met een kandidaat-notaris; Deze mag alleen tekenen als de notaris ziek of afwezig is.

Meer informatie

Een jurist is iemand die met succes een universitaire studie Rechtsgeleerdheid heeft afgerond. Wanneer de studie afgerond is mag iemand zichzelf meester in de rechten (mr.) noemen. Een jurist is vaak gespecialiseerd in één of enkele specifieke rechtsgebieden. Een jurist helpt je om een geschil of juridische kwestie tot een zo goed mogelijke oplossing te leiden. Daarnaast kan je bij de jurist terecht voor (juridisch) advies.

Een notariële akte is een document waarin overeenkomsten en verklaringen juridisch worden vastgelegd. Een notariële akte is pas rechtsgeldig als deze gepasseerd is bij de notaris. Simpelweg kunnen we een akte ook wel een officieel bewijsstuk noemen.

Meer informatie

De notaris moet met zekerheid vast kunnen stellen dat je bent wie je zegt dat je bent. Dit vanwege de handelingen die bij een notaris worden uitgevoerd, deze hebben juridische consequenties voor een individu. Daarom wordt uw identiteit altijd vooraf vastgesteld en gecontroleerd. Neem daarom altijd een geldig identiteitsbewijs mee naar de notaris. Dat mag een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Als het nodig is dat je nog meer documenten meeneemt, dan zullen we je daar van tevoren om vragen.

Je kunt jouw handtekening laten legaliseren door in aanwezigheid van de notaris of een gevolmachtigde medewerker tekenen. Je ontvangt van ons een verklaring betreffende de echtheid van jouw handtekening. Wil je jouw handtekening laten legaliseren? Bel dan even naar ons kantoor om een afspraak te maken: (040) 2448855.

 

Door het ondertekenen van een notariële volmacht bied je een persoon die je vertrouwt, jouw partner en/of kinderen, een goede vriend of wij als notaris, de mogelijkheid om namens jou rechtshandelingen te verrichten. je kan aangeven dat je de volmacht pas in wil laten gaan op het moment dat je het zelf niet meer kan, bijvoorbeeld ten gevolge van dementie of een herseninfarct. De volmacht kan alleen gebruikt worden als je nog leeft, immers indien je komt te overlijden zal jouw testament (of het wettelijk erfrecht) worden uitgevoerd.

Meer informatie

Een onderhandse akte kan iedere overeenkomst / akte zijn die niet verplicht door een notaris moet worden ondertekend en verschilt daarom van een notariële akte.

Meer informatie

Een schuldbekentenis is een document waarin de verplichtingen van slechts één partij zijn opgenomen. In het geval van een schuldbekentenis gaat het moeten betalen van een geldsom.

Meer informatie

Ondernemers

Wanneer je een VOF of een eenmanszaak omzet in een BV wordt de rechtsvorm van jouw onderneming gewijzigd. Er zijn fiscaal twee mogelijkheden om een VOF om te zetten in een BV:

  • Een geruisloze omzetting
  • Een ruisende omzetting
Meer informatie

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) moet bij notariële akte worden opgericht door een notaris. De akte van oprichting bevatten de statuten van de vennootschap.

Meer informatie

Een stichting oprichten kan enkel bij notariële akte of bij een testament. In de oprichtingsakte moeten de statuten van de stichting worden opgenomen.

Meer informatie

Een vereniging dient opgericht te worden door minimaal twee personen. Een vereniging kan onderhands of bij een notariële akte worden opgericht.

Meer informatie

Een UBO is degene die het uiteindelijk belang heeft in de betreffende entiteit. Een UBO is altijd een natuurlijke persoon. Afhankelijk van de entiteit, wordt aan de hand van verschillende gronden getoetst wie als UBO dient te worden aangemerkt.

Meer informatie

Een eenmanszaak is een van de mogelijke rechtsvormen waaruit je kunt kiezen als ondernemer. De eenmanszaak is de meest gekozen rechtsvorm. Wanneer je voor eigen rekening en risico een onderneming hebt, is er sprake van een eenmanszaak.

Meer informatie

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is een regeling in de Successiewet waardoor er bij bedrijfsopvolging geen schenk- en/of erfbelasting hoeft worden betaald over het verkregen ondernemingsvermogen.

Particulieren

In een koopovereenkomst wordt de aankoop van een huiseen appartement of een vakantiewoning door een particuliere koper vastgelegd. Een mondelinge overeenkomst is niet geldig. Zo leggen de verkoper en koper in een koopovereenkomst vast dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper. Verder dient de verkoper informatie over het huis te geven. De koper dient op zijn beurt zijn wensen over het gebruik ervan duidelijk op tafel te leggen. Na het tekenen van de koopovereenkomst ben je nog geen eigenaar van de woning. Het eigendom wordt overgedragen door de akte van levering.

Een akte van levering is een notariële akte waarbij door de koper van een onroerende zaak ook daadwerkelijk eigenaar wordt van de onroerende zaak.

Meer informatie

Een hypotheekakte is een notariele akte waarin de hypothecaire lening (de hypotheek) met de bank wordt geregeld. De meeste kopers hebben voor de aankoop voor een huis financiering van een bank nodig. De bank wil in ruil voor de aan jou verstrekte lening zekerheid in de vorm van een hypotheekrecht. Dit houdt in dat je jouw huis als onderpand geeft aan de bank. Dit geeft de bank het recht om, indien je niet aan je verplichtingen voldoet, in het uiterste geval het huis te verkopen en de openstaande lening uit de opbrengst te voldoen.

De hypotheekgever is degene die het recht van hypotheek geeft. Dat is de eigenaar van het registergoed waarop het recht van hypotheek is gevestigd. Een recht van hypotheek wordt gevestigd bij hypotheekakte bij de notaris.

De hypotheeknemer is degene die de hypothecaire lening verstrekt, vaak een bank, maar soms ook een particulier. De hypotheeknemer aanvaard het registergoed, waarop het recht van hypotheek wordt gevestigd, als onderpand voor de hypothecaire lening

Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht op een registergoed, zoals een woning of een bedrijfspand.

Meer informatie

De betekenis kosten koper is kortweg dat je als koper van een woning de extra kosten betaalt. Dit zijn de overdrachtsbelasting en de hypotheek- en transportakte.

Meer informatie

Overdrachtsbelasting is een belasting die in Nederland wordt geheven wanneer je onroerend goed aankoopt.

Meer informatie

Een akte van verdeling heeft u nodig om de gemeenschappelijke goederen te verdelen wanneer je gaat scheiden en bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst. In een huwelijk deelt je niet alleen jouw leven met elkaar, maar vaak ook jouw bezittingen wanneer je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Een akte van verdeling wordt opgesteld door de notaris. Met behulp van de akte van verdeling worden gemeenschappelijke goederen op juiste wijze tussen jou en jouw ex-partner verdeeld.

Meer informatie

Wij hebben een sympathieke schoonzoon. Echter, onze dochter is eerder getrouwd geweest. Na haar scheiding vroegen we ons af wat er met onze erfenis zou zijn gebeurd als één van ons vóór de scheiding zou zijn overleden. We hebben er toen niet verder over nagedacht, maar nu we een nieuwe schoonzoon hebben, hoe graag we hem ook mogen, kwam deze vraag weer bij ons op.

Meer informatie

Als je in Nederland trouwt, dan ben je automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. Alles wat je samen opbouwt nadat je ja tegen elkaar hebt gezegd, wordt van jullie samen. Spaargeld, inboedel, jouw bedrijf, maar ook jouw schulden. Alle bezittingen en schulden die ontvangen worden danwel ontstaan na de huwelijksdatum vallen samen in één gemeenschappelijk vermogen. Als echtgenoten al privé vermogen hebben voor de huwelijksdatum, blijft dit van deze persoon. Dit geldt bijvoorbeeld voor een woning, maar ook voor spaargeld of een onderneming. het is erg belangrijk om veranderingen in dit vermogen, danwel de schulden goed te administreren. Dit om te kunnen volgen wat er met dit vermogen gebeurt tijdens het huwelijk en aan wie het uiteindelijk toekomt als het huwelijk eindigt (door scheiding of overlijden).

Meer informatie

Het kopen van een huis is een leuke en spannende tijd, aangezien het een grote stap is. Daarnaast komen er veel zaken bij kijken. Wij maken het graag gemakkelijker voor je. Daarom hebben wij de 8 belangrijkste stappen in een overzicht gezet voor je.

Meer informatie

Wij horen het heel vaak: "Ik heb gehoord dat je ook erfbelasting moet betalen als je echtgenoot komt te overlijden". Maar de vraag is, is dat zo? Klopt dit wel?

Meer informatie

Een appartementsrecht is een aandeel in de eigendom van het (meestal) flatgebouw of een stuk grond met het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald gedeelte (jouw privé gedeelte).

Meer informatie