Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Marks Wachters notarissen

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder kun je de algemene voorwaarden van Marks Wachters notarissen en Marks Wachters notarissen Nuenen rustig nalezen. Onderaan de pagina staat een oranje button waarmee je de algemene voorwaarden kunt downloaden als pdf zodat je deze op een later moment nog eens kunt raadplegen.


Toepasselijkheid

Artikel 1

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Marks Wachters Praktijk B.V. (KvK 17284503) en Marks Wachters notarissen Nuenen B.V. (KvK 61152307) beide handelend onder de naam Marks Wachters notarissen (hierna "MWN") verleende of te verlenen dienstverlening, zulks in de ruimste zin van het woord, zulks tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand aan het tot stand komen van de opdracht tussen opdrachtgever en MWN anders is overeengekomen.

2. MWN, haar medewerkers, maar ook alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever door MWN zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers of hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij MWN hebben verlaten.

 

Definities

Artikel 2

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) aan de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk de opdracht geeft/geven tot dienstverlening/het verrichten van werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer: MWN is enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meerdere aan MWN verbonden personen zal worden uitgevoerd.

3. MWN is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht, voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

4. Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van: a. wettelijke werkzaamheden; b. werkzaamheden die daarmee samenhangen; c. overige werkzaamheden. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard. Als bewijs voor een opdracht gelden onder meer een schriftelijke mededeling door opdrachtgever, een schriftelijke opdrachtbevestiging door MWN en, in het geval van een mondelinge opdracht, kennisname door opdrachtgever van het feit dat MWN met de werkzaamheden is begonnen zonder dat opdrachtgever daartegen direct schriftelijk protesteert.

 

Honorarium

Artikel 3

1. Voor de uitvoering van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden is de opdrachtgever een honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, totaal hierna genoemd: declaratie. De opdrachtnemer licht de opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van de opdracht.

2. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

3. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van het overeengekomen uurloon vermenigvuldigd met de totaal door de opdrachtnemer bestede tijd van de opdracht, tenzij een vaste prijs is overeengekomen. De opdrachtnemer deelt tijdig aan de opdrachtgever mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. Het bij de aanvang van de opdracht overeengekomen uurtarief kan staande een opdracht worden aangepast als gevolg van aanpassing aan de kosten van de markt, in beginsel per 1 januari van ieder jaar, te bepalen door opdrachtnemer.

4. MWN is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kalendermaand, tussentijds te declareren.

5. Voorts is MWN bevoegd van de opdrachtgever een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen, ter nadere verrekening met het uiteindelijk verschuldigde.

6. MWN is bevoegd de werkzaamheden voortvloeiende uit een opdracht, welke uiteindelijk niet leiden tot een notariële akte, aan de opdrachtgever te declareren op basis van het overeengekomen uurloon vermenigvuldigd met de totaal door de opdrachtnemer bestede tijd van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. De kosten die door MWN worden gemaakt ten gevolge van de woonplaatskeuze ten kantore van MWN, komen voor rekening van de opdrachtgever.

8. De opdrachtnemer mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.

 

Betalingsverplichting

Artikel 4

1. Alle betalingsverplichtingen van opdrachtgever zijn ondeelbaar en dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden voldaan, tenzij bij nadere overeenkomst anders is bepaald.

2. Bij werkzaamheden inzake overdracht en/of bezwaring van registergoederen worden de declaraties voor zoveel mogelijk bij levering dan wel bezwaring van het registergoed ingehouden.

3. Alle overige werkzaamheden worden bij declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever dient de declaratie binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen, dan is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand en komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste € 2.500,00 / 15%

- over het meerdere tot € 5.000,00 / 10%

- over het meerdere tot € 10.000,00 / 5%

- over het meerdere tot € 190.000,00 / 1%

- over het restant 0,5% met een maximum van € 6775,00

- voor iedere incasso geldt een minimumbedrag van € 40,00. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

4. MWN is te allen tijde gerechtigd voorschotdeclaraties te versturen of betaling van de declaratie voorafgaand aan de afronding van haar werkzaamheden te verlangen.

5. Nagekomen declaraties van derden in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever dienen eveneens binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

6. Indien ten behoeve van opdrachtgever gelden in depot dienen te worden geplaatst, zal een depotakte worden opgemaakt. De kosten voor het opmaken van de depotakte dienen direct te worden voldaan. De administratiekosten zullen bij uitkering van het depot worden ingehouden.

7. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie.

8. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Elektronische communicatie

Artikel 5

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en MWN door middel van elektronische middelen zoals e-mail, internet en fax, met elkaar communiceren. MWN is echter niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van het beschikbaar stellen en het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 6

1. Indien en voor zover zich, om welke reden dan ook, tijdens de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet, waaronder mede begrepen het nalaten van verrichtingen en/of werkzaamheden door of namens MWN, die leidt tot aansprakelijkheid aan de zijde van MWN, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door MWN gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, zulks vermeerderd met het eigen risico dat MWN onder deze verzekering draagt. Ook ingeval door uitvoering van de opdracht door MWN schade ontstaat aan personen en/of zaken, voor welke schade MWN aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid eveneens beperkt zijn tot het in de vorige volzin bedoelde bedrag.

2. Mocht evenwel, om welke reden dan ook, krachtens de hiervoor bedoelde aansprakelijkheidsverzekering de desbetreffende verzekeringsmaatschappij niet overgaan tot uitkering, is elke vorm van aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door MWN in de desbetreffende zaak gedurende het lopende kalenderjaar aan honorarium gedeclareerde bedrag.

3. De in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens ingeval van schade welke is ontstaan door het niet aanvaarden door MWN van een aan haar verleende opdracht, alsmede schade welke het gevolg is van het niet deugdelijk functioneren van door MWN gebruikte apparatuur, waaronder begrepen doch niet beperkt, de door MWN gebruikte soft- en hardware, gegevensdragers en bestanden en registers.

4. Iedere eigen aansprakelijkheid van MWN voor onverhoopte tekortkomingen van door MWN ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is uitgesloten.

5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens MWN, in verband met door MWN verrichte werkzaamheden, vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Werkzaamheden

Artikel 7

1. Voordat MWN werkzaamheden bij financiële transacties verricht, is zij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht om een cliëntenonderzoek en een onderzoek naar de herkomst van gelden te verrichten. MWN geeft pas uitvoering aan een opdracht als het onderzoek naar eventuele PEP’s, UBO’s, het (verscherpte) cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen is afgerond en MWN geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de Wet op het notarisambt over te gaan. De gebruikelijke kosten die met het cliëntenonderzoek zijn verbonden, zijn verwerkt in onze tarieven.

2. MWN laat de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt.

3. De werkzaamheden worden door MWN verricht met inachtneming van de voor MWN geldende wettelijke en andere voorschriften.

4. MWN voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

 

Geschillenregelingen

Artikel 8

Op de rechtsverhoudingovereenkomst tussen de opdrachtgever en MNW is van toepassing een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

 

Rechtskeuze

Artikel 9

Op de rechtsverhouding tussen MWN en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie is bevoegd van enig geschil tussen MWN en opdrachtgever kennis te nemen.

 

Beroeps- en gedragsregels

Artikel 10

MNW houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

 

Slotbepaling

Artikel 11

Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.


Heb je vragen?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt met betrekking tot onze algemene voorwaarden. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder.

Joost van Zwet

Beoordelingen

1245 unieke reviews, geschreven door onze klanten!
9.2
Klanttevredenheid wordt onafhankelijk en objectief gemeten door The Feedback Company
Marc de Wind
Geplaatst op 13 mei 2024
Ervaring

Testament aangepast geupdated helemaal perfect gedaan.

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Particulier Schenken Erven

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja

Ed van der Woude
Geplaatst op 8 mei 2024
Ervaring

Zeer goed

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Ondernemers Bedrijfsoverdracht

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja

Brouwers
Geplaatst op 27 april 2024
Ervaring

Wat een fijn notariskantoor Vriendelijke en kundige mensen die alles in begrijpelijke taal uitleggen. Erg tevreden

Afgenomen dienst

Marks Wachters Notarissen Particulier Schenken Erven

Beveel je Marks Wachters Notarissen aan?

Ja