Vennoot van een VOF en beherend vennoot van een CV ook aansprakelijk voor 'oude' schulden!

Vennoot van een VOF en beherend vennoot van een CV ook aansprakelijk voor 'oude' schulden!

Vennoot aansprakelijk voor 'oude' schulden!

Lange tijd bestond er onduidelijkheid over de vraag of een vennoot van een VOF en een beherend vennoot van een CV aansprakelijk zijn voor schulden die vóór hun toetreding tot de VOF of CV zijn ontstaan. De Hoge Raad (HR) heeft een einde gemaakt aan deze onduidelijkheid1. Een vennoot van een VOF is ook aansprakelijk voor oude schulden.

De uitspraak

Het Wetboek van Koophandel bepaalt dat de vennoten van de VOF en de beherend vennoten van een CV hoofdelijk verbonden is 'wegens verbintenissen der vennootschap'2. Volgens de HR valt in de betreffende bepaling géén beperking te lezen dat het gaat om verbintenissen die zijn ontstaan na dat een vennoot is toegetreden. De HR vindt dat hierdoor de hoofdelijke verbondenheid van de vennoten betrekking heeft op alle schulden die ten tijde van hun toetreding tot de vennootschap bestaan of daarna ontstaan.

Bescherming schuldeisers

De betreffende bepalingen uit het Wetboek van Koophandel beogen de schuldeisers van een VOF of een CV te beschermen. Deze beoogde bescherming geldt in een situatie waarin het (van dat van de vennoten) afgescheiden vennootschapsvermogen onvoldoende is om aan alle verbintenissen van de vennootschap te voldoen. De schuldeisers wordt een verhaalsmogelijkheid gegeven op het vermogen van de (beherend) vennoten zelf. 

Extra verhaalsmogelijkheid

Het argument dat schuldeisers er met deze uitleg een verhaalsmogelijkheid bij krijgen zodra een nieuwe vennoot toetreedt, verandert het oordeel van de HR niet. Krachtens de wet staan de (beherend) vennoten persoonlijk in voor de verbintenissen die een vennootschap aangaat. Het aanvaarden van hoofdelijke aansprakelijkheid door de vennoten voor verbintenissen die al bestonden vóór hun toetreding, is beter voor de rechtszekerheid. Dit omdat een onderzoek naar het moment waarop een verbintenis van de vennootschap is ontstaan, om zo te kunnen bepalen welke vennoot of vennoten daarvoor kan of kunnen worden aangesproken, achterwege kan blijven.

Belangen (beherend) vennoten

Aan de belangen van degene die overweegt als (beherend) vennoot toe te treden tot een bestaande VOF of CV wordt in voldoende mate tegemoet gekomen. Hij kan bedingen dat hij inzage krijgt in de schuldenpositie van de vennootschap of dat hij in de gelegenheid wordt gesteld zelf onderzoek te doen. Ook kan de toetredende vennoot garanties bedingen van de overige vennoten of afspraken maken over wie de bestaande schulden draagt.

Let dus goed op!

Een vennoot van een VOF en een beherend vennoot van een CV is ook aansprakelijk voor schulden die vóór zijn toetreding is ontstaan. Overweeg je om als vennoot toe te treden tot een VOF of CV dan doet u er verstandig aan éérst onderzoek te verrichten en eventueel garanties van de overige vennoten te bedingen, dan wel afspraken te maken over jouw draagplicht ten aanzien an eventuele bestaande schulden van de VOF of CV voordat je als nieuwe vennoot toetreedt.

1 HR 13 maart 2015 zaaknummer 14/00943, HR:2015:588
2 Artikel 18 en 19 tweede lid Wetboek van Koophandel

Heb je vragen of advies nodig over een VOF?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.