Vrijstelling overdrachtsbelasting? Het kan met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit!

Vrijstelling overdrachtsbelasting? Het kan met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit!

Wanneer de aandelen van een onderneming die onroerend goed bezit (een vastgoedvennootschap), worden overgedragen, kan het zo zijn dat er overdrachtsbelasting over de waarde van het onroerend goed betaald moet worden. Het Hof Arnhem - Leeuwarden heeft onlangs beslist dat op de overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap die een materiële onderneming drijft, de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (of bedrijfsopvolgingsregeling) van toepassing is (Hof Arnhem-Leeuwarden, 15 augustus 2017, nr. 16/01058).

Wat is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)/de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) genaamd, is een (gedeeltelijke) vrijstelling bij de vererving van ondernemingsvermogen.

De uitspraak

Hoewel de bedrijfsopvolgingsfaciliteit naar de letter van de wet[1] niet van toepassing is op de overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap, oordeelt het hof dat deze toch mag worden toegepast indien aan de hierna aan bod komende voorwaarden is voldaan.

Wanneer een BV een materiële onderneming uitoefent, is er geen reden om deze anders te behandelen dan een onderneming in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting (de zogenoemde IB-onderneming). De verkrijging van de vastgoedportefeuille zou immers zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting als het om een IB-onderneming ging.

Geen overdrachtsbelasting bij vastgoedvennootschap

Als je een BV of NV overdraagt waarin een materiële onderneming wordt gedreven aan de volgende generatie en de totale onderneming bestaat voor een belangrijk deel uit onroerende zaken, dan moet bij die overdracht in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Onder bepaalde voorwaarden is volgens het hof de overdracht echter vrijgesteld van overdrachtsbelasting:

1.            Degene die de vastgoedvennootschap verkrijgt, de bedrijfsopvolger, is een direct familielid (broer/zus, kinderen, kleinkinderen, of echtgenoten daarvan), en:

2.            Er is sprake van overdracht van alle aandelen in een vennootschap met een ‘materiële’ onderneming. Door de overdracht van alle aandelen gaat de volledige zeggenschap in die onderneming over op de bedrijfsopvolger. Van een materiële onderneming is sprake wanneer gesproken kan worden van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die is gericht op het deelnemen aan het maatschappelijk productieproces met het oogmerk om winst te behalen, welke winst normaal vermogensbeheer te boven gaat.

[1] Artikel 15 lid 1 aanhef en onderdeel b van de Wet op belastingen van rechtsverkeer

Contact opnemen

Bij Marks Wachters notarissen werken specialisten op het gebied van ondernemingsrecht. Samen nemen zij graag de tijd voor je en kunnen zij zich buigen over jouw specifieke situatie en je voorzien van persoonlijk en duidelijk advies. Je kunt ons bereiken op het telefoonnummer 040 244 88 55. Ook kun je ons een bericht sturen!

mr. Daniek Zwarthoed