Wetswijzigingen personen- en familierecht

Met ingang van 1 april 2014 is een aantal wetswijzigingen in werking getreden die relevant zijn in onze personen- en familierechtpraktijk. Het gaat daarbij onder andere om:

Verrekening aandelen na echtscheiding

De mogelijkheid bestaat dat je na ontbinding van jouw huwelijk, ondanks het opstellen van huwelijkse voorwaarden jouw aandelen in het kapitaal van uw B.V., moet verrekenen met jouw ex-echtgenoot, omdat het BV-kapitaal is toe te rekenen aan het verrekenbaar inkomen.

Onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid van onlangs opgerichte BV

Binnen een half jaar na haar oprichting is een BV failliet gegaan. Naar aanleiding hiervan heeft de curator de bestuurder en feitelijk beleidsbepaler aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. Vóór de oprichting hadden de bestuurders namens de BV in oprichting rechtshandelingen verricht die na de oprichting door de BV zijn bekrachtigd.

Stamrecht B.V. in 2014 verboden?

Een stamrecht B.V. is een vennootschap die door een (toekomstig) ex-werknemer kan worden opgericht om de bij zijn of haar ontslag verkregen ontslagvergoeding in onder te brengen en door middel van uitkeringen uit deze B.V. zijn of haar maandelijkse inkomen later aan te vullen.

Renteloze lening plus bevoordeling door BV waren een gift voor legitieme portie

Allereerst is het misschien goed om te weten wat de legitieme portie is. Een ouder kan zijn kind in zijn testament onterven. Als het onterfde kind zich daarbij niet neerlegt, dan kan dat kind toch een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dit gedeelte heet de legitieme portie.