Zekerheid met een notariële akte? Ja, zeker!

Bij Marks Wachters notarissen krijgen we op regelmatige basis het verzoek om afspraken tussen partijen bij notariële akte vast te leggen. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken opgenomen in een vaststellingsovereenkomst, maar ook aan zogenaamde 'Escrow-overeenkomsten'. Wat is de reden dat partijen ervoor kiezen om dergelijke afspraken (notarieel) vast te leggen?

De vaststellingsovereenkomst, c.q. schuldbekentenis

Wanneer twee partijen een geschil hebben over een bepaalde kwestie, kunnen zij natuurlijk in een procedure de rechter vragen zich over deze kwestie uit te laten. Het oordeel van de rechter wordt dan vastgelegd in een vonnis en dat vonnis is bindend voor beide partijen. Als partijen buiten een procedure een einde aan een geschil willen maken of juist een toekomstig geschil of onzekerheid over een kwestie willen voorkomen, kan een vaststellingsovereenkomst uitkomst bieden. Hierin stellen partijen zaken vast waarover zij in geschil waren (of zouden kunnen komen) en waardoor zij zich jegens elkaar verbinden.

In de meeste gevallen wordt ons verzocht om een zogenaamde schuldbekentenis bij notariële akte op te stellen. Een schuldbekentenis is een document waarin slechts verbintenissen (verplichtingen) van één partij zijn opgenomen. Die verbintenissen strekken bij een schuldbekentenis tot het moeten betalen van een geldsom. Dit verzoek komt veelal vanuit advocaten die namens hun cliënten afspraken hebben gemaakt om een geschil over – bijvoorbeeld – openstaande rekeningen te beëindigen.

Door deze afspraak (eenzijdige verplichting) in een notariële akte vast te leggen, kan de schuldeiser bij het niet nakomen door de schuldenaar van de terugbetalingsafspraken zonder tussenkomst van de rechter direct beslag laten leggen op het inkomen en het vermogen van de schuldenaar ter incasso van de openstaande vordering.

De Escrow-overeenkomst

Een ander verzoek dat ons steeds vaker bereikt, is het optreden als ‘escrow-agent’ in een escrow-overeenkomst. Met een escrow wordt het risico van uitval als gevolg van bijvoorbeeld faillissement, overnames of veel voorkomend: het niet nakomen van leveringsafspraken, voorkomen of beperkt.

De escrow is een bedrag gestort bij een derde ten behoeve van twee andere partijen in een transactie en wordt veelal gebruikt als waarborg voor betaling en het matigen van financieel risico in een transactie.

Een escrow bij een notaris houdt in de storting van een bedrag op de kwaliteitsrekening van de notaris welk bedrag wordt gehouden ten behoeve van partijen. Voor een dergelijke escrow is vereist dat de notaris is betrokken bij de transactie en dat er een escrow-overeenkomst is.
Een escrow-overeenkomst regelt de onderlinge verhouding tussen de partijen en de notaris, waaronder ook de voorwaarden voor uitbetaling. Uitbetaling van het bedrag in escrow kan enkel in bepaalde gevallen. De notaris – in hoedanigheid van escrow-agent – treedt op als neutrale, derde partij.

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen en het sluiten van een vaststellings- of Escrow-overeenkomst kan in bepaalde situaties uitkomst bieden. Wil je weten of jouw onderneming zich in een situatie bevindt waarin het sluiten van (een van) voornoemde overeenkomst(en) aan te bevelen kan zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor passend advies!


Contact opnemen

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.

Notariële akten