Het oprichten van een stichting

Het oprichten van een stichting

Het oprichten van een stichting

Vaak denk je bij een stichting aan een goed doel. Nederland telt ongeveer 150.000 stichtingen, welke lang niet allemaal zijn opgericht voor goede doelen. Wat de stichting is en hoe je deze op kunt richten lees je in dit blog!

Wat is de stichting?

De stichting is een rechtsvorm welke wordt opgericht om het vermogen van de stichting een bepaald doel te verwezenlijken. Deze doelen verschillen per stichting, maar het gekozen doel mag niet zijn het doen van een uitkering aan oprichters of andere personen die lid zijn van de organen van de stichting. Onder organen van de stichting verstaat men in ieder geval het bestuur. Sommige stichtingen hebben ook een raad van toezicht welke als functie heeft het toezicht houden op het bestuur.

Een stichting is dus geen geschikte rechtsvorm voor de exploitatie van een onderneming, omdat behaalde winst niet uitgekeerd kan worden aan de oprichters of andere organen van de stichting. Daarnaast mogen uitkeringen alleen worden gedaan als deze een ideële strekking of een sociaal doel hebben.

Lid worden van een stichting is niet mogelijk want een stichting kent in tegenstelling tot de vereniging, geen leden. Het bestuur van de stichting kan derhalve slagvaardig optreden omdat zij bij haar besluitvorming geen leden of betrokkenen hoeft te betrekken.

Dus een stichting is alleen voor goede doelen?

Nee, zeker niet! Er zijn ook stichtingen onder betaald-voetbalclubs, omroepen, ziekenhuizen en musea.

Hoe richt ik een stichting op?

Het oprichten van een stichting kan door één of meerdere personen en kan uitsluitend pet notariële akte of testament. Dit komt doordat de stichting een rechtspersoon is, en voor alle rechtspersonen moet de oprichter per notariële akte plaatsvinden. In de akte staan naast de gegevens van de oprichter de statuten van de stichting. In deze statuten zijn onder andere de volgende punten opgenomen:

  • De naam van de stichting, met daarin het woord 'stichting';
  • Het doel van de stichting;
  • De wijze van benoemen en ontslaan van bestuurders;
  • De vestigingsplaats van de stichting;
  • De bestemming van het batig saldo indien de stichting wordt opgeheven.


De stichting moet ingeschreven worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hoe werkt de stichting?

De stichting tracht met haar vermogen het doel van de stichting te verwezenlijken. Dit vermogen kan worden gevormd door sponsorgelden, giften, erfenissen of inkomsten uit de activiteiten van de stichting. Men kan dus wel een onderneming drijven in de stichting, maar zoals eerder vermeld dienen de behaalde winsten te worden gebruikt ter verwezenlijking van het doel.

Wist je dat...

De stichting ook vaak wordt gebruikt voor het onderbrengen van familievermogen (de familiestichting).

Heb je vragen of advies nodig over het oprichten van een stichting?

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55. Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is.