Een perceel splitsen? Let op de kadastrale kosten!

Een perceel splitsen? Let op de kadastrale kosten!

Een perceel splitsen? Let op kadastrale kosten!

In de vastgoedpraktijk van Marks Wachters notarissen krijgen we regelmatig de vraag om een gedeelte van een perceel over te dragen. In dat geval dient voor of na de eigendomsoverdracht het perceel kadastraal gesplitst te worden. Indien een perceel kadastraal wordt gesplitst, ontstaan er ten minste twee nieuwe kadastrale percelen en worden de grenzen van alle nieuw te vormen percelen door het Kadaster vastgesteld. Het nummer waaronder het oude perceel kadastraal bekend stond komt daarbij te vervallen en alle nieuw te vormen percelen krijgen een eigen, nieuw kadastraal nummer. Een perceel splitsen kan tegenwoordig op drie verschillende manieren. Hoog tijd dus om deze verschillende manieren eens op een rij te zetten en daarbij de kosten in kaart te brengen die iedere vorm van inmeten met zich meebrengt.

*laatste update: 07-01-2020


Splitsen van het perceel voorafgaande aan de eigendomsoverdracht

Bij een splitsing van een perceel voorafgaande aan de eigendomsoverdracht dient de eigenaar van het betreffende perceel een opdracht aan het Kadaster te verstrekken om voor de inmeting zorg te dragen. Na het indienen van deze opdracht zal een landmeter van het Kadaster samen met de betrokken eigenaar ter plaatse de grenzen van de nieuw te vormen percelen opnemen. Hierna worden de meetgegevens in de kadastrale registratie verwerkt en worden de nieuwe kadastrale nummers én oppervlakten toegekend aan de nieuw te vormen percelen. Indien de eigenaar één of meer van de nieuw gevormde percelen in eigendom wenst over te dragen, dan zijn de nieuwe kadastrale grenzen, oppervlakten en perceelnummers dus reeds bekend. Bij het verstrekken van de opdracht aan het Kadaster dient rekening te worden gehouden met een termijn van 20 werkdagen voordat het Kadaster voor de inmeting langskomt. Wil men gebruik maken van deze mogelijkheid dan is het voor de eigenaar raadzaam bij het vaststellen van de datum van eigendomsoverdracht hiermee rekening te houden. Overigens kan deze manier van splitsen ook met externe meetgegevens die door de betrokken partij aan het Kadaster worden aangeleverd.

Het maken van een afspraak voor het splitsen van een kadastraal perceel kan direct op de website van het Kadaster.

Splitsen door middel van de applicatie 'Splits'

Het is ook mogelijk om via de webapplicatie 'Splits' (voorlopige grenzen, met verificatiemeting achteraf) van het Kadaster een perceel te splitsen in twee of meer nieuw te vormen percelen. In een dergelijk geval zal de gebruiker (veelal een notariskantoor, gemeente of projectontwikkelaar) zelf op de kadastrale kaart een nieuwe kadastrale grens of grenzen intekenen van de nieuw te vormen kadastrale percelen en aan het Kadaster de opdracht verstrekken om deze nieuwe grens of grenzen te verwerken.

Hierdoor ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve kadastrale nummers, maar met voorlopige kadastrale grenzen- en oppervlakten. Na het verstrekken van de opdracht aan het Kadaster worden de nieuwe kadastrale percelen binnen enkele werkdagen (en soms zelfs op dezelfde dag van de indiening van op de opdracht) vastgesteld. Na de eigendomsoverdracht komt het Kadaster langs voor een verificatiemeting, waarna de aanvankelijk voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakten definitief worden vastgesteld. Let op: het kan 12 tot 18 maanden duren voordat het Kadaster langs komt om de grenzen definitief vast te stellen. Deze lange verwerkingstijd kan hoge kosten met zich meebrengen bij de overdracht van een perceel met een voorlopige kadastrale grens.

Splitsen van het perceel na de eigendomsoverdracht

De derde mogelijkheid is de overdracht van een gedeelte van een perceel bij de notaris voordat tot inmeting van de nieuw te vormen percelen wordt overgegaan. In dat geval draagt men een gedeelte van een reeds bestaand kadastraal perceel over. Indien men kiest voor deze optie, dan is de notaris verplicht om aan de akte van levering een situatietekening te hechten waarop is aangegeven welk gedeelte van het perceel in eigendom wordt overgedragen. In de akte van levering is dan de geschatte grootte opgenomen van het na de eigendomsoverdracht nieuw te vormen perceel. Direct na de eigendomsoverdracht worden door het Kadaster ambtshalve nieuwe percelen gevormd met voorlopige administratieve grenzen en oppervlakte. Vervolgens zal de landmeter van het Kadaster contact opnemen met partijen om na een bezoek ter plaatse de definitieve kadastrale grenzen en oppervlakten vast te stellen.


Kosten van kadastrale splitsing in 2020

Iedere gekozen vorm van inmeten brengt kosten met zich mee. Hieronder zetten wij in het kort uiteen welke kosten verbonden zijn aan de verschillende wijzen van inmeten.

Splitsen van het perceel voorafgaande aan de eigendomsoverdracht

De kosten voor het splitsen van een perceel voorafgaande aan de eigendomsoverdracht bedragen €440,- (dit bedrag is vrij van BTW). Indien het perceel bijvoorbeeld in drie nieuwe kadastrale percelen gesplitst wordt, bedragen de kosten twee maal €440,-. Bij het splitsen van een perceel in twee nieuw te vormen percelen bedragen de kosten dus 'slechts' €440,-. Geschiedt de inmeting overigens op grond van externe meetgegevens die aan het Kadaster worden aangeleverd dan bedragen de kosten €293,-.

Wanneer er 50 of meer percelen in één project moeten worden ingemeten bedragen de kosten €366,50 per perceel.

Splitsen door middel van de applicatie 'Splits' (voorlopige grenzen, met verificatiemeting achteraf)

Voor het vormen van een nieuw kadastraal perceel met de webapplicatie 'Splits' wordt €100,- in rekening gebracht. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal percelen dat ná de splitsing ontstaat, minus één. Bij de eigendomsoverdracht wordt vervolgens €660,- voor de verificatiemeting berekend. Als het een klein perceel betreft (kleiner dan 100 vierkante meter en een waarde lager dan €5.000,-) wordt het tarief van €57,50 voor de verificatiemeting in rekening gebracht.

Wanneer uit één kadastraal perceel twee nieuwe percelen ontstaan en het tarief van de verificatiemeting nog niet eerder in rekening is gebracht met betrekking tot het betreffende perceel, dan wordt bij de overdracht van het perceel met voorlopige kadastrale grenzen het tarief van de verificatiemeting van €660,- in rekening gebracht.

Splitsen van het perceel na de eigendomsoverdracht (overdracht van een gedeeltelijk perceel)

Voor het splitsen van een perceel na de eigendomsoverdracht bedragen de kosten €1.325,-. Als het in te meten perceel wordt gevormd uit (een gedeelte van) verschillende reeds bestaande kadastrale percelen en deze percelen op elkaar aansluiten en door één nieuwe eigenaar worden verkregen, bedragen de kosten ook  €1.325,-.

Voor alle drie de wijzen van inmeten geldt dat de genoemde kosten uitsluitend de inmetingskosten betreffen die door het Kadaster in rekening worden gebracht. Naast deze inmetingskosten zijn ook kosten voor de inschrijving van de akte van levering (op grond waarvan de eigendom overgaat naar de nieuwe eigenaar) aan het Kadaster verschuldigd. Deze inschrijfkosten bedragen €144,50 per akte per verkrijger. Bij een akte van ruiling, waarbij beide partijen in de akte een perceel in eigendom verkrijgen wordt twee maal €144,50 in rekening gebracht.


Tarieflijst Kadaster 2022

Gebruik onderstaande button om de tarievenlijst van het kadaster voor 2022 te downloaden.


Advies nodig of een afspraak maken?

Wil je een perceel gaan splitsen in de regio Eindhoven of Nuenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten door ons een bericht te sturen of door te bellen op 040 244 88 55 om een offerte aan te vragen voor het splitsen van een perceel. Wij helpen je graag verder!

mr. Lex Heijmans